Kategoria: W kręgu telekomunikacji

OPRÓCZ PROGRAMÓW NADZORCZYCH

Oprócz programów nadzorczych i operacyjnych istnieje jeszcze trze­ci rodzaj programów, potrzebnych do uruchomienia systemu. Są to programy tzw. „pierwszego włączenia”, pomocnicze programy testowe, programy stymulujące urządzenia końcowe i inne jeszcze wszystkie razem zwane „programami pomocniczymi”. Trzeba tu zaznaczyć, że podział na  różne kategorie nie jest ściśle ustalony i że klasyfikacja ta zależy w dużym stopniu od producenta EACT danego systemu.Czytelnik przypomina sobie, że elementy elektroniczne okazały się niezadowalające dla tworzenia dróg rozmównych przenoszących sy­gnały analogowe, takie jakie wychodzą wprost z mikrofonu. Właśnie dlatego zdecydowano się na rozwiązanie kompromisowe, jakim jestw centralach quasi-e1ektronicznych zastosowanie elektromechanicz­nych elementów przełączających.

Hej! Mam na imię Marcelina i zajmuje się techniką. Dlatego chciałabym podzielić się z Wami wiedzą, którą posiadam. Od wielu lat pomagam różnym osobom, dlatego pomyślałam, że podzielę się też tym z Wami!

SFORMUŁOWAĆ PROBLEM

Najpierw trzeba sformułować problem, który EACT ma wykonać (przykładowo „nadzorowanie aktualnego stanu linii”), i opracować sposób rozwiąza­nia tego problemu, zwany „algorytmem”. Na tej podstawie rysuje się tak zwaną sieć działań, która jest graficzną postacią algorytmu i która wyróżnia poszczególne czynności centrali podczas wykonywania da­nego zadania. Następnym etapem jest kodowanie, to znaczy „przetłu­maczenie” czynności ujętych siecią działań na ciąg instrukcji ułożony we właściwej kolejności. Przed nadaniem programowi ostatecznej po­staci należy go jeszcze przetestować, to znaczy sprawdzić, czy rzeczy­wiście spełnia on nakreślone założenia (może nie spełniać, jeśli na którymkolwiek bądź z poprzednich etapów popełniono jakieś błędy). Po ewentualnym skorygowaniu zauważonych niedociągnięć program może już być zmagazynowany w pamięci.

Hej! Mam na imię Marcelina i zajmuje się techniką. Dlatego chciałabym podzielić się z Wami wiedzą, którą posiadam. Od wielu lat pomagam różnym osobom, dlatego pomyślałam, że podzielę się też tym z Wami!

CZYM JEST PROGRAM?

Elektronika dała konstruktorom coś więcej aniżeli przyspieszenie szybkości działania: pozwoliła mianowicie (podobnie jak to się dzieje w komputerze) na uzależnienie działania urządzenia od wpisanego w jego pamięć programu.Czymże jest program? W mowie potocznej używa się tego słowa w takich zwrotach, jak „program badań naukowych”, „program zajęć szkolnych”, ktoś może mieć „w programie” pójście do kina albo upo­rządkowanie szuflad w biurku. Można więc powiedzieć, że w mowie potocznej program znaczy tyle, co jakiś spis czynności lub przedsię­wzięć przewidzianych do wykonania.W technice, w szczególności w elektronicznej technice obliczenio­wej, słowo „program” ma znaczenie co prawda zbliżone, ale bardziej sprecyzowane. Rozumie się przez nie ciąg ułożonych w określonej kolejności instrukcji, które musi wykonać komputer, aby zrealizować określone działanie. Są to pewne informacje o charakterze stałym, na podstawie których EACT — wyspecjalizowany komputer — odpowied­nio reaguje na informacje zmieniające się, dopływające nieustannie „ze świata zewnętrznego”.

Hej! Mam na imię Marcelina i zajmuje się techniką. Dlatego chciałabym podzielić się z Wami wiedzą, którą posiadam. Od wielu lat pomagam różnym osobom, dlatego pomyślałam, że podzielę się też tym z Wami!