SFORMUŁOWAĆ PROBLEM

Najpierw trzeba sformułować problem, który EACT ma wykonać (przykładowo „nadzorowanie aktualnego stanu linii”), i opracować sposób rozwiąza­nia tego problemu, zwany „algorytmem”. Na tej podstawie rysuje się tak zwaną sieć działań, która jest graficzną postacią algorytmu i która wyróżnia poszczególne czynności centrali podczas wykonywania da­nego zadania. Następnym etapem jest kodowanie, to znaczy „przetłu­maczenie” czynności ujętych siecią działań na ciąg instrukcji ułożony we właściwej kolejności. Przed nadaniem programowi ostatecznej po­staci należy go jeszcze przetestować, to znaczy sprawdzić, czy rzeczy­wiście spełnia on nakreślone założenia (może nie spełniać, jeśli na którymkolwiek bądź z poprzednich etapów popełniono jakieś błędy). Po ewentualnym skorygowaniu zauważonych niedociągnięć program może już być zmagazynowany w pamięci.

Hej! Mam na imię Marcelina i zajmuje się techniką. Dlatego chciałabym podzielić się z Wami wiedzą, którą posiadam. Od wielu lat pomagam różnym osobom, dlatego pomyślałam, że podzielę się też tym z Wami!
© Wszelkie prawa zastrzeżone